A minor mode for Emacs to build and deploy FRC robot code under GradleRIO.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Hazel Levine a94b469e58 update readme 1 rok temu
LICENSE add LICENSE 1 rok temu
README.org update readme 1 rok temu
frc-mode.el change keybindings to emacs standard 1 rok temu

README.org

frc-mode

Description

Builds and deploys FRC Java code managed under GradleRIO. Uses Projectile to locate the Gradle executable.

Dependencies

Keybindings

  • C-c C-f b: Builds the code, but doesn't deploy it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-build.

  • C-c C-f d: Builds the code and deploys it to the roboRIO. Alternatively, M-x frc-deploy.

  • C-c C-f r: Runs an arbitrary Gradle task. Alternatively, M-x frc-execute.

Configuration

In init.el:

(load-file "path-to-frc-mode.el")
(add-hook 'java-mode-hook (lambda () (frc-mode 1)))

Troubleshooting

Give up.